İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tanımlamasına göre iş sağlığı “bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutularak, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarından oluşur. Öte yandan iş güvenliği çalışanların iş ve işyerinde karşılaştıkları tehlikelerin bertaraf edilmesi, bu durum mümkün değilse azaltılması için getirilmiş yükümlülüklere ait teknik kuralların bütününü ifade eder. Aslında iş güvenliği daha çok çalışanın yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik risklerin ortadan kaldırılmasını hedefler.

Bu tanımlardan yola çıkarak iş sağlığı ve güvenliğinin aslında birbirini tamamlayan kavramlar olduğu söylenebilir. Sağlık alanında yapılan iyileştirmeler çalışanlar için sağlıklı bir ortam oluşturularak tehditlerin izole edilmesini sağlarken; iş güvenliğinin geliştirilmesi de iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçerek sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmaya önemli derecede katkı sağlayacaktır. Birbirini destekleyen bu tanımların tek cümlede toplanmış standart hali ise şöyledir;

İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşulardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar “ İş Sağlığı ve Güvenliği “ kavramıyla açıklanır. Bu kavram 3 temel amaca sahiptir.

1.Çalışanları Korumak: İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacını oluşturmaktadır. Çalışanların işyerindeki üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, başka bir ifade ile çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumak.

2.Üretim Güvenliğini Sağlamak: Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması, verimin artmasını sağlayacağından dolayı oldukça önemlidir. Eğer bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile meslek hastalığı ve iş kazalarından uzak bir ortam oluşturulmuş, daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının işçilere verdiği güvenle, iş gücü ve iş günü kayıpları azalacak, iş veriminde artma olacaktır.

3.İşletme Güvenliğini Sağlamak: İşyerinde alınacak tedbirler ile iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arıza ve aksaklıkları, devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumların ortadan kaldırılması işletme güvenliğinin sağlanması demektir.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmektedir;

  • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması,
  • Meslek hastalıkları ve korunma yolları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş güvenliği ve ergonomik uygulamalar,
  • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, kişisel koruyucu donanımların faydaları ve doğru kullanma yöntemleri,
  • Ekranlı ekipmanlarla çalışma, güvenlik ve sağlık işaretleri,
  • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, işyeri temizliği ve düzeni,
  • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  • İş ekipmanlarında güvenlik tedbirleri, nakliye, istifleme ve depolama,
  • Elle kaldırma ve taşıma, termal konfor şartları,
  • İlk yardım ve kurtarma.